برچسب:, , , , , , ,

هادی قدیمی

ضرورت بازنگری در کارمزدهای بانکی

هادی قدیمی، نایب‌رییس هیأت‌مدیره بانک ایران‌زمین

هادی قدیمی

لزوم محافظت از شبکه پولی عاری از مؤسسات اعتباری غیرمجاز

هادی‌قدیمی، عضو هیأت‌مدیره بانک ‌ایران‌زمین

هادی قدیمی

شبکه بانکی کشور نیازمند مدیریت آرامش است

هادی قدیمی،عضو هیأت‌مدیره بانک ایران‌زمین