برچسب:, , ,

سندیکای بیمه گران

تداوم قراردادهای اتکایی مشروط به امکان انتقال ارز

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران تداوم قراردادهای اتکایی بیمه گران ایرانی با بیمه گران اتکایی...