برچسب:, , ,

photo5868376132385090972

حکمرانی نوآوری؛ کتابی درباره مانیفست رهبران نوآور

صحبت از نوآوری در جهان امروز قدری کهنه شده است چرا که اگر تنها چند دهه قبل، نوآوری،...