برچسب:, ,

حقوق دولتی معدن

افزایش ۸۸ درصدی وصول حقوق دولتی معادن ایران

بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از افزایش 88.1 درصدی وصول حقوق دولتی معادن در 11 ماه...