برچسب:, , , ,

فاطمه مهجوریان

شرط کافی روابط بانکی

فاطمه مهجوریان، کارشناس بانکی

ولی‌اله سیف

مدیریت “این به آن دَر”

حکاک: اگرچه نفس اینکه رئیس‌کل بانک‌مرکزي خود را ملزم و مقيد مي‌داند به ابهامات و انتظارات...