برچسب:

بانک ایران زمین

برگزاری دوره آموزشی هشدار های بازرسی و آشنائی با ضوابط و مقررات

دوره آموزشی هشدار های بازرسی و آشنائی با ضوابط و مقررات، توسط رئیس اداره بازرسی اجرایی و...

همراه پرداخت

همراه‌پرداخت بانک ایران‌زمین؛ تجربه متفاوتی دیگر

بانک ایران زمین در راستای ارتقاء سطح خدمات پرداخت، دستگاه همراه پرداخت ایران زمین را ارائه...