برچسب:

انتصاب

انتصاب مدیران جدید بانک ایران زمین

مدیرعامل بانک ایران زمین با اعطای احکام جداگانه، مدیر امور روابط عمومی، مدیر امورپشتیبانی و...