برچسب:

امضای الکترونیکی

مقررات امضای الکترونیکی در بانک مرکزی تصویب شد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: استفاده از ابزارهای...