برچسب:, , ,

ورشکستگی بزرگ در آلمان 1

بزرگترین ورشکستگی تاریخ آلمان چگونه رقم خورد؟

حکاک: دادگاهی در آلمان حکم "آنتون " و فرزندانش را اعلام کرد تا پرونده بزرگترین ورشکستگی تاریخ...