سوالات چهل‌گانه مدیرعامل بانک‌مسکن درباره تامین مالی این بخش

حکاک: مدیرعامل بانک مسکن با طرح ۴۰ پرسش از دولت در حوزه مالی مسکن از کاهش ۸ درصدی سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی در نیمه نخست امسال نسبت به سال ۹۲ خبر داد.

محمدهاشم بت‌شکن

سوالات چهل‌گانه مدیرعامل بانک‌مسکن درباره تامین مالی این بخش

محمدهاشم بت‌شکن ۴۰ پرسش در حوزه مالی مسکن را مطرح و به برخی رویه‌های سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نسبت به بخش مسکن و شهرسازی انتقاد کرده است.

وی همچنین عملکرد شبکه بانکی کشور در حوزه پرداخت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده را نقد کرده است؛ «چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به طور سالیانه به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۴ تاکنون فقط ۳۵ هزار فقره تسهیلات اعطا شده است.»

بت‌شکن با طرح این پرسش که “ﭼﺮا ﻃﺮح‌های ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ” خطاب به دولت تاکید کرده که چرا افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی سرمایه بانک مسکن به طور کامل اجرایی نشده است؟

متن “۴۰ پرسش بدون پاسخ در حوزه مالی مسکن” مدیرعامل بانک مسکن در ذیل می‌آید؛

۱- چرا سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات نظام بانکی از ۱۵ درصد سال ۹۲ به حدود ۷ درصد در شش ماه اول سال جاری کاهش یافته است؟

۲- ﭼﺮا حجم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ؟

۳- ﭼﺮاﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داخلی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ؟

۴-چرا با ابلاغ سهمیه ۳۰۰۰۰۰ فقره تسهیلات بافت فرسوده به طور سالانه به شبکه بانکی از سال ۱۳۹۴ تاکنون فقط ۳۵ هزار فقره تسهیلات اعطا شده است؟

۵-چرا با وجود مجوز اعطای تسهیلات ساخت تا ۸۰ درصد مبلغ کل سرمایه‌گذاری، نظام بانکی عملکرد قابل قبولی نداشته است؟

۶-چرا علیرغم برداشتن محدودیت اعطای تسهیلات خرید مسکن، نظام بانکی در اعطای تسهیلات خرید مسکن همراهی نکرد؟

۷-چرا با تو جه به انتشار حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی اوراق رهنی در دولت یازدهم، فقط ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی منتشر گردیده است؟

۸-ﭼﺮا راﻫﮑﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر آﺑﺎدﺳﺎزی واﺣﺪاث زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ عملیاتی ﻧﮕﺮدﯾﺪ؟

۹- چرادولت در تبصره ۳۵ اصلاحی بودجه برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، بانک عامل مسکن را فراموش کرد؟

۱۰-ﭼﺮادوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺷﺮوع دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺘﻤﻬﺎل ﺷﺪه بانک عامل مسکن به دولت و افزایش سرمایه دولت از آن محل در بانک مسکن به مبلغ ۴۵۰ هزار میلیارد ریال موافقت نکرد؟

۱۱-چرابا وجود تصویب دستورالعمل تاسیس و راه‌اندازی موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای مسکن (S&L) تاکنون موسسه‌ای تاسیس نشده است؟

۱۲- ﭼﺮا ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘ‌ﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

۱۳-  ﭼﺮا ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ؟

۱۴- ﭼﺮاﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دارای ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ؟

۱۵- ﭼﺮاﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ، وزارت اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ، اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﯽ ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺪارد؟

۱۶- ﭼﺮادر ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ (FDI) استفاده کنیم؟

۱۷-ﭼﺮا ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ بین‌الملل ( Finance ) در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

۱۸- ﭼﺮاﻧﻬﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ آن در ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ؟

۱۹- ﭼﺮا ﻧﻬﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ در ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﻧﺸﺪ؟

۲۰- ﭼﺮا ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

۲۱- ﭼﺮا ﺳﯿﺎﺳﺘ‌ﻬﺎی واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ هم‌اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘ‌ﻬﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

۲۲- ﭼﺮا ﻣﺪل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺣﯿﺎ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی ﺳﺎﻻﻧﻪ ۲۷۰ ﻣﺤله ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟

۲۳- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﮑﻦ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای ﻧﺸﺪ؟

۲۴- ﭼﺮا ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮﮐﺘ‌ﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻧﺒﻮه‌ﺳﺎز در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ اﻟﻤللی ﻫﺴﺘﯿﻢ ؟

۲۵- ﭼﺮا سیاست‌های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟

۲۶- ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮده ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ‌ایی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

۲۷- ﭼﺮا ﺑﺎزار رﻫﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﻧﻤ‌ﺷﻮد؟

۲۸-ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ LTV (نسبت تسهیلات به قیمت یک واحد مسکونی متعارف) را اﻓﺰاﯾﺶ داد ؟

۲۹- ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد؟

۳۰- ﭼﺮا ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ عملیاتی ﻧﮕﺮدﯾﺪ؟

۳۱- ﭼﮕﻮﻧﻪ می‌توان اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻫﻨﯽ را در اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮد؟

۳۲- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﺪل اداره و ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻞ از بانک‌های تجاری، ﺑﺮای بانک‌های توسعه‌ای ﻧﯿﺴﺖ؟

۳۳- ﭼﺮا ﻣﺎ دارای ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ‌؟

۳۴- ﭼﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای وﺟﻮد ﻧﺪارد؟

۳۵- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺘﯽ ﻋﺪم ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪی از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ شرکت‌های دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

۳۶- ﭼﺮا ﻃﺮح‌های ﺣﺴﺎب اﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ ؟

۳۷- ﭼﺮا علی‌رغم ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک مسکن در تبصره ۳۵ اصلاحی بودجه و تصویب هیئت وزیران و مصوبه مجمع، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪ؟

۳۸- چرا تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۵ درباره افزایش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش داراﯾﯽ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی عملیاتی ﻧﺸﺪ؟

۳۹- ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

۴۰- ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮑ‌ﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای- ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻤلکرد، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﯿﺎت دوﻟﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *