با 8 دوره ممیزی شاپرک حاصل شد؛

بهبود ۷۰ درصدی انطباق شرکت‌های پرداخت الکترونیک با استانداردهای جهانی

انجام ممیزی‌های مستمر طی ۴ سال اخیر، میزان انطباق شرکت‌های پرداخت الکترونیک را با استانداردها و قوانین حدود ۷۰ درصد افزایش داده‌است.

شاپرک

یکی از کلان روندهای شرکت شاپرک، نظارت بر عملکرد اعضای خود یعنی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت است که این وظیفه از سوی بانک مرکزی به عهده شرکت شاپرک به عنوان بازوی نظارتی آن بانک قرار داده شده است. شرکت شاپرک نیز از ابتدای تاسیس با تهیه زیرساخت‌های مورد نیاز برای دستیابی به هدف یادشده گام‌های مهمی را در جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و ارتقاء امنیت شبکه پرداخت برداشته است.

به جهت تحقق هدف نظارتی شرکت شاپرک، طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ هشت دوره ممیزی جامع بر اساس الزامات شاپرک و بانک مرکزی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت انجام گرفته که طی آنها ۱۴۰۰ الزام در ۱۳۰ صفحه مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن به بانک مرکزی گزارش شده است که نتیجه اقدامات صورت گرفته، ارتقای میانگین شرکت ­های پرداخت در کیفیت ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و بهبود شاخص­ های فنی- امنیتی در سال ۱۳۹۲ از عدد ۱۷ درصد به بیش از ۹۰ درصد در سال ۱۳۹۵ بوده است.

ممیزی یک شرکت شاپرک بر اساس دستور ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺎید ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و مقررات تدوین ﺷﺪه، ﺷﺮﻛﺖ‌های ارائه‌دهنده ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ را مورد ممیزی و صحت‌سنجی قرار دهد. بر همین اساس در ابتدای تشکیل شرکت، کارشناسان شاپرک، فرآیندهای مطالعه، بومی‌سازی و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎت شرکت‌های ﭘﺮداﺧﺖ را آغاز کردند و پس از اخذ تاییدیه بانک مرکزی اﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻪ شرکت‌ها اﺑﻼغ شد. بر اساس الزامات یادشده، ممیزی‌های اوﻟﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

در اداﻣﻪ و ﻃﻲ ﺳال‌های ﺑﻌﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ روﻳﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﻤﻴﺰی اﺣﺴﺎس ﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻤﻴﺰی ﺟﺎﻣﻊ از اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی و ﺷﺮﻛﺖ ﺷﺎﭘﺮک ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ ﻫﺎی دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻣﻤﻴﺰی از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻤﻴﺰی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب از ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ذﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺷﺎﺧﺺ‌های ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ، اﻟﺰاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ، اﻟﺰاﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ. بخش‌های یاد شده به یازده بخش تقسیم‌بندی شده‌اند که در نمودار ذیل آورده شده‌اند.

میزی دوبا اجرای مستند توصیف ممیزی جامع از الزامات و مقررات، شرکت‌های پرداخت در قالب یک چارچوب جامع، هدفمند و امتیازگرا، مورد ارزیابی و صحت‌سنجی قرار گرفتند. بدین ترتیب، شرکت شاپرک قادر به تغییر سالانه وزن آیتم‌های ممیزی مطابق با نیاز کشور و میزان حساسیت آن‌ها بود و کارآمدی آیتم ­ها و نیازسنجی الزامات با دقت بالاتری مورد ارزیابی قرار گرفت.

ممیزی از شرکت‌های پرداخت هر ساله دوبار با برگزاری قرعه­ کشی زمان‌های ممیزی با حضور مدیران عامل شرکت‌های پرداخت صورت گرفته است. در هر مرتبه پس از انجام ممیزی، با دعوت از مدیران عامل هر شرکت پرداخت، نواقص به صورت رسمی به ایشان ارائه شد و بازه زمانی جهت رفع موارد عدم انطباق به هر شرکت اختصاص داده شد. مجددا به منظور صحت‌سنجی از رفع موارد عدم انطباق، ممیزی از نواقص صورت گرفت و نتایج به بانک مرکزی ارسال شد.

امسال نیز از ابتدای مهرماه، ممیزی جامع از الزامات و مقررات تا پایان دی ماه سال جاری به مدت ۴ ماه در حال انجام بوده و پس از تهیه گزارشات لازمه نتایج به بانک مرکزی ارائه خواهد شد. همچنین تاکنون شرکت شاپرک اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌های پرداخت نکرده و در صورت نیاز، پس از اخذ نظر بانک مرکزی این کار صورت خواهد پذیرفت.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *