جزئیات افزایش 4.5 درصدی نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری

رکود از آنچه تصور می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است

حکاک: جزئیات رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست امسال، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از آینده اقتصاد در خود دارد؛ کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت و روند کاهنده سهم صنعت در رشد اقتصادی نگرانی‌هایی را درباره تحقق اهداف ترسیم شده بوجود آورده‌است.

رکود copy

بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۹۶ به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ به ۳۵۳۹٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل یعنی ۳۳۸۷ هزار میلیارد هزار میلیارد ریال، حدود ۴٫۵ درصد افزایش داشته‌است. رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ حدود ۴٫۶ درصد محاسبه شده‌است.

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان‌می‌دهد در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ ارزش افزوده فعالیت‌های نفت، حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات، بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، صنعت و برق، گاز و آب به ترتیب با سهمی معادل ۱٫۳ درصد، ۰٫۷درصد، ۰٫۵درصد، ۰٫۵درصد و ۰٫۵ واحد از رشد اقتصادی، نقش عمده‌ای در افزایش روند  رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده‌اند. در مقابل اما ارزش افزوده فعالیت خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی با سهمی معادل منفی ۰٫۱ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی برخوردار بوده‌است.

آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان‌می‌دهد برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۹۶ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشدی معادل ۰٫۳ درصد، ۶٫۵ درصد و ۵٫۸ درصد برخوردار خواهدبود.

بر این اساس در شش ماهه اول سال ۹۶ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت ثابت سال ۹۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٫۲ درصد افزایش یافته‌است.

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۷۹۱٫۱ هزارمیلیارد ریال برآورد می‌شود که گویای رشد ۵٫۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان می‌دهد افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، به طور عمده ناشی از افزایش نرخ رشد تولید و صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی، تولید فرآورده‌های پالایشگاهی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده‌است.

در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٫۹ درصد افزایش یافته است.

درصد تغییر تولید ناخالص داخلی بر اساس رشته های مختلف

از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ ، سیزده رشته فعالیت با ضریب اهمیت ۸۸٫۷ درصد دارای رشد مثبت بوده‌است. همچنین ۳٫۷ واحد درصد از رشد ۴٫۹ درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در شش ماهه اول سال ۹۶ به ترتیب مربوط به فعالیت صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیائی و صنایع تولید فلزات اساسی بوده‌است.

در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲٫۶ درصد افزایش داشته‌است.

با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان‌های خصوصی به قیمت‌های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش “ساختمان” به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ حدود ۰٫۶ درصد برآورد می‌شود.

برآوردهای مقدماتی نشان‌می‌دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۴٫۶ درصدی سه ماهه دوم سال‌جاری مربوط به گروه “خدمات” با سهمی معادل ۱٫۸ درصد از واحد رشد اقتصادی بوده است.

 

سهم فعالیت های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی

محاسبات اولیه نشان‌می‌دهد که ارزش افزوده فعالیت‌های گروه “کشاورزی”، “نفت”، “صنایع و معادن” و “خدمات” به ترتیب از رشدی معادل ۴٫۷ درصد، ۵٫۷ درصد۵٫۷، ۴٫۳ درصد و ۳٫۹ درصد طی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که رشد این فعالیت‌ها در فصل اول سال جاری به ترتیب ۴ درصد، ۵٫۹ درصد، ۴٫۲ درصد و ۳٫۸ درصد بوده‌است. لازم به ذکر است طی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ بخش ساختمان به عنوان زیربخش گروه صنایع و معادن، از رشد مثبت برخوردار بوده‌است. رشد بخش ساختمان طی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ معادل ۳٫۱ درصد است.

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی  یعنی طرف تقاضای اقتصاد در نیمه نخست سال ۹۶ به قیمت‌های ثابت سال ۹۰ نشان می دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب از رشدی معادل ۳٫۷ درصد، ۳٫۵ درصد و ۰٫۱ درصد درصد برخوردار بوده‌اند. محاسبات مقدماتی شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۰٫۱ درصد است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات وساختمان است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰٫۶ درصد افزایش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰٫۹ درصد کاهش یافته‌است. کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره زمانی مشابه گذشته، مهمترین عامل در خصوص کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی شش ماهه اول سال ۹۶ به قیمت ثابت سال ۹۰ و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۴٫۳ و ۱۱٫۴ درصدی برخوردار بوده‌اند.

بررسی ارقام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ ) در فصل دوم سال ۱۳۹۶ نیز نشان‌می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از نرخ رشد ۳٫۲ درصد، ۴٫۱ درصد، ۱٫۴ درصد، ۷٫۱ درصد و ۸٫۳ درصدی برخوردار بوده‌اند. به عبارت دیگر، روند رشد همه اقلام هزینه نهائی در فصل دوم سال ۱۳۹۶ مثبت بوده‌است.

نرخ رشد اقتصادی بر اساس اقلام هزینه ای
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *